Vuokraa meiltä edullisesti

Laitteiden ja koneiden vuokrausehdot


« Takaisin

1. SOPIMUSOSAPUOLET JA SOVELTAMISALA
Näitä sopimusehtoja sovelletaan vuokralleantajan ja vuokralleottajan välillä. Näillä ehdoilla ei vähennetä kuluttajan kuluttajasuojalainsäädännön mukaisia oikeuksia.

2. VUOKRA-AIKA
Vuokra-aika alkaa hetkestä, jolloin laite/laitteet noudetaan. Vuokra-aika päättyy palautushetkellä.

3. VUOKRAUKSEN KOHDE
Vuokrauksen kohde on sellaisena ja niine tarvikkeineen ja lisälaitteineen kuin vuokralleantaja on vuokrasopimusta tehtäessä ne vuokrasopimukseen kirjallisesti yksilöinyt. Vuokralleottaja on velvollinen vastaanottaessaan tarkastamaan laitteen kunnon. Mikäli laite antaa aihetta huomautuksiin, vuokralleottajan on tehtävä siitä ilmoitus vuokralleantajalle aina viipymättä.

4. LUOVUTTAMINEN JA PALUTTAMINEN
Laite luovutetaan vuokralleottajalle vuokralleantajan toimipisteessä ja palautetaan välittömästi samaan paikkaan vuokra-ajan päättyessä. Mikäli muusta luovutus- tai palautuspaikasta on sovittu, vastaa vuokralleottaja etukäteen sovituista kuljetuskustannuksista, ellei toisin ole sovittu.

5. VUOKRALAITTEEN KÄYTTÖ
Vuokralleottajan tulee käyttää laitetta huolellisesti vain sille tarkoitettuun tavanomaiseen käyttöön, käyttäjä puhdistaa laitteen käytön jälkeen. Tavanomaisia hoito- ja ylläpitotoimenpiteitä lukuunottamatta vuokralleottaja ei saa korjata tai kolmannella osapuolella korjauttaa laitetta ilman vuokralleantajan antamaa suostumusta. vuokralaitetta ei saa viedä maasta ilman vuokralleantajan erikseen antamaa kirjallista suostumusta. Vuokralleottajan tulee huomioida laitteen kuljetus niin, ettei laitteelle koidu vahinkoa.

6. VUOKRALLEOTTAJAN VASTUU
Vuokralleottaja on velvollinen korvaamaan laitteen vuokra-aikana huolimattomasta käsittelystä ja puutteellisesta huollosta, yms. laitteen väärinkäytöstä/ohjeitten laiminlyönnistä aiheutuvat vahingot ja kustannukset. Vuokralleottaja on velvollinen korvaamaan vuokra-aikana tuhoutuneen tai kadonneen laitteen sen uushankinta-arvoon. Vuokralleantajalla on oikeus periä mahdolliset laitteen puhdistus- ja kunnostuskulut vuokralleottajalta erikseen.

7. VUOKRALLEANTAJAN VASTUU
Vuokralleantaja vastaa laitteen normaalista kulumisesta aiheutuvista korjauskustannuksista. Vuokralleantaja ei vastaa laitteen käytöstä tai rikkoutumisesta tai käytön estymisestä vuokralleottajalle mahdollisesti aiheutuvista välillisistä tai välittömistä kustannuksista tai vahingoista.

8. VAKUUTUKSET
Laitteet on vakuutettu vuokralleantajan toimesta (palo, varkaus, ilkivalta) Omavastuu on 150 eur.

9. SOPIMUSRIKKOMUS
Mikäli vuokralleottaja laiminlyö erääntyneiden vuokrien maksamisen tai muutoin olennaisesti rikkoo tämän sopimuksen ehtoja, vuokralleantajalla on oikeus heti purkaa tämä sopimus ja ottaa laite/laitteen takaisin haltuunsa vuokralleottajaa kuulematta. Samanlainen oikeus vuokralleantajalla on, jos vuokralleottajan toiminta tai hänen taloudelliset olonsa osoittautuvat sellaisiksi, että on painavia syitä olettaa hänen laiminlyövän maksuvelvollisuutensa tai muutoin jättävän sopimisvelvollisuutensa olennaisilta osin täyttämättä. Vuokralleottaja on velvollinen korvaamaan vuokra-sopimuksen purkamisesta vuokralleantajalle syntyneet kustannukset ja vahingot

10. YLIVOIMAINEN ESTE
Vuokralleantaja ei ole velvollinen täyttämään sopimusta, jos luonnoneste, tulipalo tai siihen verrattava häiriö, lakko, työsulku, sota, liikekannallepano, vienti- tai tuontikielto, kuljetusvälineiden puute, valmistuksen lopettaminen, liikennehäiriö tai muu sellainen este, jota vuokralleantaja ei voi poistaa, estää laitteen tai sen osan toimittamisen. Myös silloin, kun sopimuksen täyttäminen edellyttäisi uhrauksia, jotka ovat kohtuuttomia verrattuna vuokralleottajalle siitä koituvaan etuun, vuokralleantaja ei ole velvollinen täyttämään sopimusta. Vuokralleantaja ei ole velvollinen korvaamaan vuokralleottajalle sopimuksen täyttämättä jättämisestä aiheutunutta vahinkoa ja hän voi myös purkaa sopimuksen.

11. VUOKRASOPIMUKSEN SIIRTÄMINEN JA LAITTEEN LUOVUTTAMINEN KOLMANNELLE
Vuokralleottajalla ei ole oikeutta siirtää vuokrasopimusta eikä luovuttaa laitetta osaksikaan kolmannelle osapuolelle ilman vuokralleantajan kirjallista suostumusta.

12. RIIDAT
Kaikki tästä vuokrasopimuksesta johtuvat riitaisuudet ratkaistaan vuokralleantajan kotipaikan alioikeudessa tai vuokranantajan niin tahtoessa vuokralleottajan kotipaikan alioikeudessa.