Vuokraa meiltä edullisesti

Ajoneuvojen vuokrausehdot


« Takaisin

J & S Vuokraus noudattaa ajoneuvojen Suomen Autovuokraamojen Liitto Ry:n yleisiä vuokrausehtoja.

Vuokraaja sitoutuu noudattamaan ehtoja allekirjoittaessaan vuokrasopimuksen.

1. AUTON KÄYTTÖ
Vuokraaja on velvollinen huolehtimaan autosta yhtä hyvin kuin huolellinen henkilö omastaan sekä noudattamaan ajaessaan erityistä huolellisuutta ja varovaisuutta. Vuokraaja sitoutuu käyttämään autoa vain sille tarkoitetulla tavanomaisella tavalla.

Vuokraaja sitoutuu itse kuljettamaan autoa. Hän saa luovuttaa auton toiselle tai toisen kuljetettavaksi vain, jos vuokrasopimukseen on erikseen merkitty lupa siihen. Vuokraajalla (kuljettajalla) tulee olla voimassa oleva ajokortti. Vuokraaja on velvollinen antamaan tiedon tämän sopimuksen sisällöstä sille henkilölle, jolle hän tämän sopimuksen puitteissa vuokrakohteen luovuttaa.

Auton käyttäminen lainvastaisiin tarkoituksiin, hinaukseen, kilpailuihin tai niiden harjoituksiin, ajo-opetukseen sekä jäällä ajamiseen virallisesti merkittyjen jääteiden ulkopuolella on kielletty.

Auton jäädessä hetkeksikin pysäköidyksi, se on ehdottomasti lukittava.

Vuokraamon luovuttaessa auton vuokraajalle kummankin osapuolen on syytä tarkastaa auton ulkoinen kunto mahdollisten vaurioiden syntyajankohtaa koskevien kiistojen ehkäisemiseksi.

2. VASTUU AUTOSTA JA SEN VARUSTEISTA VUOKRA-AIKANA
Vuokraajan perusomavastuu

Auton kaskovakuutuksen omavastuu on 2.000 € (kaksituhatta).Vuokraaja on sopimukseen merkityn omavastuun ylärajaan saakka velvollinen korvaamaan autolle ja sen varusteille vuokra-aikana sattuneet vahingot, korvaamaan autosta vuokra-aikana kadonneet osat, lisävarusteet ja tarvikkeet. Korvaamaan auton epätavanomaisesta likaantumisesta johtuvat siivous- ja puhdistuskustannukset. Tupakointi ja lemmikkieläinten kuljetus on autossa kielletty. Suorittamaan vahingon aiheuttamalta seisonta-ajalta sopimuksen mukaisen vuorokausimaksun, kuitenkin enintään 30 vuorokaudelta. Seisonta-aika alkaa kulua vahinkopäivästä.

Vuokraajan omavastuun pienennys
Vuokraaja voi halutessaan pienentää omavastuunsa 1.200 euroon erillisellä omavastuun pienennysmaksulla, joka on 15 €/vuorokausi tai omavastuun pienentäminen 600 euroon 22 €/ vuorokausi. Omavastuun pienennysmaksu ei kuitenkaan kata seuraavista tai niihin rinnastettavista syistä aiheutuneita vahinkoja : – ylikuormaus– tupakanpolton tai viiltojen aiheuttamat verhoiluvahingot– ajaminen tyhjillä renkailla– lumivahingot, jos niistä on varoitettu merkillä (lumen pudotus katolta)– ajaminen auton ulkomitat huomioiden liian ahtaissa tiloissa– ajaminen teiden ulkopuolella tai alueilla, joita ei ole tarkoitettu autolla ajoon.

Vuokraajan vastuu kaikesta vahingosta
Jos autolle tai vuokraamolle aiheutuneet vahingot ovat seurausta vuokraajan tahallisuudesta, törkeästä tuottamuksesta, auton käyttämisestä alkoholin tai muun huumaavan aineen vaikutuksen alaisena, rikolliseen tarkoitukseen taikka siitä, että vuokraaja on muutoin olennaisesti rikkonut tämän sopimuksen ehtoja, vuokraaja on velvollinen korvaamaan vuokraamolle vahingon kokonaisuudessaan.

Vuokraajan vapautuminen korvausvastuusta
Vuokraaja vapautuu korvausvastuusta, jos vuokraamo saa täyden korvauksen vahingosta vastapuolen liikennevakuutuksen perusteella tai vahingon aiheuttajalta.

Muut maksuvelvollisuudet
Vuokraaja on velvollinen maksamaan kaikkine kustannuksineen vuokra-aikana auton käyttämisestä aiheutuvat ylinopeussakot (kameratolpat), pysäköinti- ja pysäköintivirhemaksut, ylikuormamaksut sekä muut haltijavastuun perusteella vuokraamolle määrätyt maksut.

3. VUOKRAN MAKSUT
Vuokraamo voi halutessaan pyytää varausmaksun 20 % vuokrasta, jos katsoo sen aiheelliseksi. Varausmaksu hyvitetään vuokran loppusummasta. Auton vuokra maksetaan kokonaisuudessaan 14 vrk ennen vuokra-ajan alkamista/ sopimuksen mukaisesti.

Peruutusehdot
Varausmaksu veloitetaan, jos peruutus tehdään 44 vrk - 30 vrk ennen vuokrauksen alkua. 50 % vuokrauksen hinnasta veloitetaan, jos peruutus tehdään 29 - 15 vrk ennen vuokrauksen alkua. Täysi vuokrahinta peritään, jos peruutus tehdään vuokrapäivänä tai 14-1 vrk ennen vuokrauksen alkua tai jos vuokraaja jättää tulematta paikalle. Peruutus on aina tehtävä kirjallisesti vuokraamolle, (sähköpostitse). Peruutus katsotaan tapahtuneeksi sillä hetkellä, jolloin tieto on tullut vuokraamolle.

Mikäli peruutus johtuu syystä, että asiakas itse tai hänen kanssaan yhteistaloudessa asuva henkilö ennen vuokra-ajan alkamista sairastuu vakavasti, joutuu vakavaan onnettomuuteen tai kuolee, vuokraajalla on tällöin oikeus saada maksamansa vuokra takaisin vähennettynä varausmaksulla ja toimitusmaksulla 80 €. Edellä tarkoitettu tapahtuma on osoitettava luotettavalla tavalla (lääkärintodistus tms.). Peruutuksesta on ilmoitettava viipymättä. Mikäli edellä mainituista syistä johtuva peruutus tapahtuu vuokra-aikana, ei vuokraa makseta takaisin. Mikäli kysymyksessä on ylivoimainen este vuokraamo voi irtisanoa sopimuksen, jolloin asiakkaalle on viipymättä ilmoitettava peruutuksesta. Vuokraajalla on tällöin oikeus saada maksamansa vuokra takaisin. Ylivoimaisen esteen takia irtisanotusta varauksesta vuokraajalle mahdollisesti syntyneitä kuluja ei korvata.

4. VUOKRAAMON VELVOLLISUUS
Vuokraamon on luovutettava auto vuokraajalle käyttökuntoisena ja lainmukaisena sovittuna aikana ja sovitussa paikassa. Lisäksi vuokraamo on velvollinen antamaan vuokraajalle riittävän opastuksen ja ohjeet auton käytöstä. Ellei vuokraaja saa autoa käyttöönsä sovitun mukaisesti, hän voi vaatia virhettä vastaavan vuokranalennuksen tai purkaa sopimuksen. Viivästyksestä aiheutuneesta vahingosta vuokraaja voi vaatia vahingonkorvausta.

5. MATKAMITTARI
Vuokraan sisältyy 1500 kilometriä/ viikko, 500 kilometriä/viikonloppu tai 150 kilometriä/päivä, ylimenevät kilometrit á 0,35 €. Ajettu matka mitataan kuhunkin ajoneuvoon kuuluvalla matkamittarilla. Jos vuokraaja on vahingoittanut matkamittaria tai sen sinetöintiä, hän on velvollinen maksamaan autoa palautettaessa vuokraamon arvioiman ajomatkan mukaisen vuokran, ellei jompikumpi osapuoli saata todennäköiseksi, että autolla on ajettu pidempi / lyhyempi matka. Vuokraaja on velvollinen ilmoittamaan viipymättä vuokraamolle matkamittarin mahdollisesta epäkunnosta.

6. POLTTOAINE JA AUTON HOITO
Vuokraaja maksaa tarvitsemansa polttoaineen. Vuokraamon on ilmoitettava, minkälaista polttoainetta tulee käyttää. Vuokraaja vastaa vääränlaatuisen polttoaineen käyttämisestä aiheutuneista vahingoista. Vuokraaja on vuokra-aikana velvollinen huolehtimaan auton normaaleista tarkistuksista, kuten esimerkiksi moottoriöljyn määrästä, jäähdyttimen ja akun nesteistä, renkaiden ilmanpaineista yms.

7. VUOKRAAJAN TOIMENPITEET VIRHE-, VAHINKO- JA VARKAUSTAPAUKSISSA
Vuokraajan on välittömästi ilmoitettava vuokraamolle autossa ilmenneestä virheestä tai autoa kohdanneesta vahingosta tai varkaudesta. Varkaudesta on tehtävä viipymättä ilmoitus poliisille. Vuokraamon on tämän jälkeen ilmoitettava vuokraajalle, mihin toimenpiteisiin tapahtuneen johdosta on ryhdyttävä. Vuokraaja saa kuitenkin vuokraamolle ilmoittamatta korjauttaa autoa vuokraamon kustannuksella enintään 50 €: n arvosta, jos se matkan jatkumisen kannalta on välttämätöntä. Tällöin vuokraajan on hankittava auton korjanneelta liikkeeltä todistus tehdystä korjauksesta sekä yksilöity tosite suoritetusta maksusta.

Liikennevahingon sattuessa vuokraaja on aina velvollinen tekemään viipymättä vahinkoilmoituksen vuokraamolle. Ilmoitus tehdään autossa mukana olevalla vahinkoilmoituslomakkeella. Syyllisyyden ollessa epäselvä vuokraajan on ilmoitettava asiasta poliisille. Ilmoitus poliisille on tehtävä aina, kun kyseessä on henkilövahinko. Myös hirvieläinvahingosta vuokraajan on aina tehtävä ilmoitus poliisille sekä toimitettava vuokraamolle poliisin antama todistus tehdystä ilmoituksesta. Jos vuokraaja laiminlyö edellä mainittujen ilmoitusten tekemisen, hän vastaa vuokraamolle siitä syntyneestä vahingosta. Auton vesijärjestelmälle ei anneta toimintatakuuta talviaikaan.

8. VUOKRAAMON VASTUU AUTON VIRHEESTÄ
Jos autossa vuokra-aikana ilmenee tekninen vika tai muu virhe, vuokraaja voi vaatia virheen oikaisua tai virhettä vastaavaa vuokranalennusta. Tämä ei kuitenkaan koske vikaa radiossa/ cd-soittimessa, tv:ssä, jääkaapissa/ pakastimessa tai sähkölaitteissa. Jos auton kunnosta johtuva virhe on olennainen vuokraaja voi vaatia sopimuksen purkua. Sopimusta ei kuitenkaan voida purkaa, jos vuokraamo kohtuullisessa ajassa toimittaa tilalle korvaavan ajoneuvon. Viasta tai virheestä aiheutuneesta vahingosta vuokraaja voi vaatia vahingonkorvausta. Vahingonkorvaus on kuitenkin aina enimmillään menetettyjen vuokrapäivien suuruinen.

9. AUTON PALAUTTAMINEN SOPIMUKSEN MUKAISEN VUOKRA-AJAN PÄÄTTYESSÄ
Auto on palautettava sovittuun paikkaan sovitun vuokra-ajan päättyessä. Palautusajan tai -paikan muuttumisesta on riittävän ajoissa sovittava vuokraamon kanssa. Sopimuksen mukainen vuokra-aika päättyy, kun auto on palautettu vuokraamoon, tai kun vuokraamo on saanut vuokraajan ilmoituksen auton palauttamisesta vuokraamon hyväksymään paikkaan.

Jos autoa ei ole palautettu vuokra-ajan päättyessä eikä vuokra-ajan pidentämisestä ole sovittu vuokraamon kanssa, asia ilmoitetaan poliisille, ja vuokraaja joutuu maksamaan sakkomaksua 50 €/h. Jos vuokraaja laiminlyö ilmoitetut velvoitteet, vuokraamolla on oikeus periä kohtuullinen korvaus laiminlyönnin vuokraamolle aiheuttamista taloudellisista menetyksistä.

Auto on palautettava siinä kunnossa, kun se oli vuokra-ajan alkaessa. Auto on siivottava ja roska-astiat, jätevedet ja wc-kasetti tyhjennettävä ja pestävä.

Vuokraajan tulee lisäksi huolehtia, että polttoainesäiliö ja toinen kaasupulloista ovat täynnä.
Mikäli vuokraaja on laiminlyönyt edellä mainittuja asioita, vuokraamo perii laiminlyönneistä sakkomaksun: siivousmaksu 150 € + 60 € siivoustunnilta, kaasupullontäyttö 20 € + täytön hinta, tankkaus 20 € + täyden tankin hinta.

10. AUTON PALAUTTAMINEN ENNEN SOVITUN VUOKRA-AJAN PÄÄTYMISTÄ
Jos vuokraaja palauttaa auton ennen sovitun vuokra-ajan päättymistä, vuokra määräytyy alkuperäisen sopimuksen mukaisesti.

11. SOPIMUKSEN PURKAUTUMINEN
Vuokraamolla on oikeus vuokra-ajan kuluessa purkaa tämä sopimus, jos käy ilmi, että vuokraaja rikkoo olennaisesti tätä sopimusta tai että vuokraaja ei vuokraamon arvion mukaan kykene käsittelemään autoa asianmukaisesti. Jos auton käyttö estyy tapahtuneen vahingon tai varkauden takia, sopimus purkautuu vuokraamon saatua ilmoituksen tapahtuneesta vahingosta tai varkaudesta. Vuokraamon purkaessa vuokrasopimuksen vuokraaja on velvollinen palauttamaan auton viivytyksettä vuokraamolle.

12. AUTON VIEMINEN SUOMEN RAJOJEN ULKOPUOLELLE
Auton vieminen Suomen valtakunnan rajojen ulkopuolelle on kielletty ilman vuokraamon kirjallista lupaa. Vuokraamo päättää mahdollisesta luvan myöntämisestä tapauskohtaisesti harkintansa mukaan. Green Card pakollinen ulkomaille matkustettaessa. Hankimme tämän vihreän kortin, kuten myös valtakirjan auton maastavientiin ennen matkaa teidän puolestanne, kustannus 25 €. Matkustaminen Venäjälle ei ole autollamme toistaiseksi mahdollista.

13. SOPIMUSTA KOSKEVAT RIIDAT
Erimielisyydet pyritään ratkaisemaan ensisijaisesti neuvotteluilla. Jos erimielisyydet saatetaan tuomioistuimen ratkaistavaksi tulee kanne nostaa vuokraamon kotipaikan käräjäoikeudessa.